Møter

Referat fra årsmøte i Borregaards kolonihage 27.04.2017

Leder åpnet møte med og ønske alle velkommen til årsmøte. Leder gikk gjennom dagsorden som ble delt ut på årsmøte. Leder leste så gjennom beretningen som ble godkjent

uten merknader. Plan for inneværende år ble også lest opp og godkjent.

Kasserer gikk gjennom regnskapet, ( se eget bilag ) Godkjent

Leder gikk gjennom innkomne forslag:

Forslag fra Tove Hansen i hytte 7, øke styrehonoraret med kr 1000,- til kasserer og leder

Godkjent

Forslag fra Wilde Auberg om og lage klare retningslinjer for befaring av hytte og parsell. dette er ikke en årsmøte sak så leder spurte forsamlingen om det er greit at styret så på saken og komme tilbake med en konklusjon på et medlemsmøte  i sommer, det ble godkjent av årsmøte.

Kasserer gjennomgikk budsjettet, Godkjent

Valg ved Ragnar Henriksen:

Leder Svein Odden ikke på valg

N. leder Ragnar Henriksen ble valgt for 2 år

Kass. Anne Marie Lahn Johannessen ble valgt for 2 år

Sekretær Anne Basken ikke på valg

Styremedl.: Tove Hansen ikke på valg

Vara Andre`Ibenhart ble valgt for 1 år

Valg revisorer: Tove Nygaard og Freddy Antonsen

Valg kom:: Stefan Backa og Tom Einar Myrhe

Kjøkken kom.  Kjersti Antonsen og Anne Lise Schei

Avslutning med snitter og kaker med utlodning

 

Referent for årsmøte Tove Hansen