Vedtekter

VEDTEKTER

Borregaards Kolonihage, Opsund

Vedtatt på generalforsamling 14. mai 1925, med revisjoner av 27. april 1949,13. mai 1977, 1981, 30. april 2004 og … mai 2015.

§ 1

Foreningens navn er «Borregaards Kolonihage» og har som medlemmer samtlige parselleiere og deres ektefelle eller samboer.

§ 2

Foreningen fester det areal som ifølge kontrakt med Borregaard er utlagt til kolonihager på Opsund. Foreningens formål er å bortforpakte kolonihagens parseller med påstående hagehus til sine medlemmer i samsvar med avtalen med Borregaard. Det er videre foreningens oppgave å samle medlemmene til felles hygge, og organisere samlet innkjøp av planter og materiell.

§ 3

Foreningens styre består av 5 medlemmer og 2 varamenn som velges i ordinær generalforsamling. Av styremedlemmene uttrer hvert år vekselvis 2 og 3 – første gang ved loddtrekning 2 styremedlemmer. Varamenn har kun stemmerett i styret når de representerer et fast styremedlem. Generalforsamlingen velger og 2 revisorer. Fratredende styremedlemmer kan gjenvelges, men har rett til å unnslå seg for så lang tid som de har fungert. Styret velger selv leder, nestleder og sekretær blant styremedlemmene, hvis generalforsamlingen ikke har gjort det.

§ 4

Generalforsamlingen avholdes med et forutgående varsel på 14 dager hvert år innen utgangen av april måned. Ekstraordinær generalforsamling kan av styret innkalles med 8 dagers forutgående varsel. Når minst 10 parselleiere innsender skriftlig anmodning, plikter likeledes styret med samme varsel å innkalle til ekstraordinært generalforsamling.

§ 5

Leieåret begynner 14. april og leien som fastsettes av generalforsamlingen, innbetales til kasserer ukrevet innen utgangen av april måned s.å. Betales ikke leien i rett tid, er styret berettiget til å si opp leieforholdet med 14 dagers varsel. Nye leiere betaler en innfestningsavgift som hvert år fastsettes av generalforsamlingen.

Ansatte i Borregaard har fortrinnsrett til parsellene ved inngåelse av nye kontrakter.

Så lenge det melder seg et tilstrekkelig antall leiere, skal ingen tildeles mer enn én parsell per husstand. Hvis noen får leie mer enn én parsell, skal Kolonihagen i leieavtalen ha en bestemmelse om at leieren er juridisk forpliktet til å gi fra seg den (de) ekstra parsellen(e) straks en annen interessent melder seg.

§ 6

Foreningens midler forvaltes av kassereren. Den kontante kassabeholdning innsettes i bank.

§ 7

Styret har rett til å skjerpe det til en hver tid gjeldende ordensreglement, og skal når det finnes påkrevet, ved en hver anledning opptre på foreningens vegne så vel innad som utad.

§8

Styrets leder plikter å sammenkalle alle møter og generalforsamlinger, lede forhandlingene og påse at lovene blir overholdt. Alle skrivelser som utstedes i foreningens navn skal kopieres og oppbevares sammen med foreningens øvrige papirer.

§ 9

Kassereren skal på den ordinære generalforsamlingen fremlegge revidert regnskap. Regnskapsbøkene skal til en hver tid være i en slik orden at revisjon kan finne sted.

§ 10

Sekretæren fører protokoll i så vel generalforsamlinger, styremøter som alminnelige møter. Protokollen undertegnes av styrets leder og sekretæren. Sekretæren skal i samarbeid med styrets leder skriver årsberetning som legges frem på ordinær generalforsamling etter behandling i styret.

§ 11

Det påligger parselleierne å skjøtte og bruke sin parsell på forsvarlig og hensynsfull måte. Alt fellesarbeid som blir fordelt av styret skal utføres samvittighetsfullt etter styrets anvisning i løpet av 14 dager. I tillegg til dugnader vil parselleierne bli pålagt et pliktarbeid, som f.eks. plenklipping på fellesanlegg, vask av toaletter og annet som må gjøres regelmessig. Parselleierne påkoster selv vedlikehold (inkludert utvending maling) av hagehus og gjerder.

Borregaard Kolonihage står for maling til gjerdene som står i felles bod. Ved felles arrangementer plikter hver parselleier å yte den støtte som styret måtte forlange.

§ 12

Oppsigelse av leieforholdet meddeles skriftlig til styret innen utgangen av mars. Ved fraflytting kan det ikke kreves erstatning for påkostning av hus og hage.

§ 13

Etter beslutning av fulltallig styre skal utleieforholdet sies opp når det etter foretatte undersøkelser viser seg at parselleieren har opptrådt upassende. I mindre graverende tilfeller skal advarsel først gis. Likeledes kan styret etter forutgående varsel si opp leieforholdet hvis leieren ikke retter seg etter styrets anvisninger eller overtrer det oppsatte ordensreglement.

§ 14

Mener et medlem seg uberettiget behandlet av styret, kan det innanke saken for den ordinære generalforsamlingen innen 8 dager før den avholdes. Anken skal fremsettes skriftlig for styrets leder.